• Regulamin

Regulamin Zakupów

§1. Warunki  ogólne

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem allgastro.pl  prowadzony jest przez firmę:

Master Gust Marzena Machnicka
Tydówka 14
99-412 Kiernozia
Polska
NIP PL9710216300
REGON 750736312

Adres biura handlowego i korespondencyjny:
Master Gust Marzena Machnicka
ul. Dzieci Warszawy 48
02-495 Warszawa
Polska

1.2. Sklep internetowy allgastro.pl umożliwia zakup towarów za pośrednictwem sieci internetowej
1.3. Zamówienia składane w sklepie allgastro.pl realizowane są przez Firmę Master Gust Marzena Machnicka
1.4. Ceny towarów znajdujące się w sklepie internetowym allgastro.pl podane są w wartościach netto oraz brutto (cena brutto zawiera podatek VAT w wysokości 23%).
1.5. Ceny podane w sklepie nie obejmują wniesienia, montażu i szkolenia w zakresie obsługi urządzeń, a także kosztów transportu zamówionego towaru. Koszty transportu obliczane są podczas składania zamówienia automatycznie poprzez system lub też ustalane z Zamawiającym indywidualnie.
1.6. Towar pozostaje własnością sprzedającego do momentu zapłaty całej należności.
1.7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych/wyprzedażowych bądź wprowadzania w nich zmian.
1.8. Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy i ceny produktów znajdujące się w sklepie internetowym były aktualizowane na bieżąco. Zastrzegamy sobie jednak prawo do pomyłek w opisach i cenach.

§2 . Ochrona danych osobowych

2.1. Dokonując rejestracji w Sklepie Zamawiający udziela firmie Master Gust Marzena   Machnicka dobrowolnej zgody na zbieranie, wykorzystanie, przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji zamówienia, w celach marketingowych, w tym przesyłanie mu informacji handlowych na adres e-mail lub pocztą, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o chronię danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

2.2. Zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych Sklep traktuje uzyskane dane jako poufne i chroni je przed dostępem do osób trzecich.

§3.  Składanie zamówień

3.1. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Nabywcę formularza zamówienia udostępnionego w sklepie internetowym allgastro.pl.
3.2. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Nabywca otrzymuje wiadomość potwierdzającą dotarcie zamówienia do sklepu internetowego allgastro.pl.
3.3. Możliwość realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym allgastro.pl musi zostać potwierdzone przez Sprzedawcę.
3.4. Potwierdzenie możliwości realizacji zamówienia odbywa się telefonicznie lub pocztą e-mail
3.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.
3.6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar znajduje się w magazynie lub u dostawców Sprzedawcy. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Nabywca jest o tym poinformowany i może zdecydować o częściowej realizacji, wydłużeniu czasu realizacji lub anulowaniu całości zamówienia.
3.7. Spodziewany termin realizacji zamówień podany jest na karcie towarów umieszczonych w sklepie internetowym allgastro.pl. termin ten jest liczony od chwili potwierdzenia możliwości realizacji zamówienia w przypadku zamówień realizowanych z formą płatności: za pobraniem, lub od chwili potwierdzenia wpłynięcia środków na konto Sprzedawcy w przypadku wyboru przez Nabywcę formy płatności : przelew.
3.8. Podany termin realizacji liczony jest w dniach roboczych.
3.9. Zmiany w zamówieniu Nabywca  może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@allgastro.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 428 34 99

§4. Dostawa towaru

4.1. Zakupione towary dostarczane są na adres podany w formularzu zamówienia.
4.2. Dostawy realizowane są  na terytorium Polski, transportem własnym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej – przesyłka ubezpieczona.
4.3. Koszty transportu i pobrania ponoszone są przez Sprzedawcę lub Nabywcę zgodnie z wytycznymi podanymi w potwierdzeniu możliwości realizacji zamówienia. Podany koszt transportu dotyczy dostaw w dni robocze, i nie dotyczy dostaw w soboty, niedziele i dni świąteczne oraz przesyłek z zastrzeżeniem godziny odbioru.
4.4. Koszt dostaw w soboty, niedziele i dni świąteczne, przesyłek z zastrzeżeniem godziny odbioru oraz przesyłek poza granice Polski ustalany jest indywidualnie i ponosi go Nabywca.
4.5. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
4.5. Odbierając towar Nabywca ma obowiązek sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem. Zaniechanie tej czynności może spowodować utratę roszczeń z tytułu szkód transportowych.
4.6. W przypadku stwierdzenia szkody należy niezwłocznie (tj. w dniu dostarczenia przesyłki) spisać protokół szkody z kurierem firmy przewozowej oraz zgłosić ten fakt Pracownikowi Sklepu. Reklamacja z tytułu szkód transportowych następuje tylko i wyłącznie na podstawie spisanego protokołu szkody.
4.7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w jego dostarczeniu spowodowane błędnym lub niekompletnym adresem podanym przez Zamawiającego.
4.8. W przypadku nadania przesyłki z towarem ponownie na adres Zamawiającego (z wyniku błędu Zamawiającego) koszty transportu naliczane są ponownie na koszt Zamawiającego.
4.9. Wniesienie i montaż produktów należy do obowiązków Nabywcy.

§5. Warunki płatności

5.1. Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT. Zamawiający towar upoważnia Sklep do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
5.2. Faktury VAT za zakupiony towar przesyłane będą do Zamawiającego drogą mailową pod wskazany podczas rejestracji adres mailowy.
5.5. Akceptując niniejszy regulamin, Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną:

      a) faktur VAT,

      b) korekt faktur VAT,

      c) duplikatów faktur VAT i korekt VAT

w formie elektronicznej, w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661).

5.6. Wycofanie akceptacji przysyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznie na adres: biuro@allgastro.pl

5.7. Warunki płatności:

a) Pobranie przy odbiorze towaru. Gotówkę za towar należy uiścić pracownikowi firmy kurierskiej podczas dostawy towaru.

b) Przelew (płatność przelewem na konto podane w powiadomieniu mailowym):  Zamawiający dokonuje przelewu - przedpłata 100% wartości zamówienia przed wysyłką towaru. Po otrzymaniu środków, zamówiony towar jest przekazywany do realizacji.

c) Zapłata gotówką w biurze handlowym firmy Master Gust Marzena Machnicka

§6. Reklamacje

6.1. Wszystkie zakupione towary są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta.
6.2. Dokumentem uprawniającym do świadczeń gwarancyjnych jest karta gwarancyjna a w przypadku jej braku  faktura VAT.
6.3. Instrukcja obsługi dostarczonego towaru może być umieszczona wewnątrz opakowania lub na jego zewnętrznej stronie.
6.4. W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze Sklepem na adres e-mail: biuro@allgastro.pl  Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest przedłożenie  faktury zakupu, którą Zamawiający otrzymuje wraz z towarem oraz pisemne zgłoszenie do Sklepu wystąpienia wady w danym towarze.
6.5. Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania oraz użytkowania zakupionego towaru.
6.6. Zamawiający ma prawo reklamacji towaru (za wyjątkiem towarów, które są wykonywane ściśle pod zamówienie Zamawiającego) w stanie niezmienionym. Zakupiony towar powinien zostać zapakowany w oryginalne opakowanie producenta umożliwiające jego  bezpieczny transport.
6.7. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu przez firmę spedycyjną.
6.8. Wystawienie faktury korygującej, a tym samym zwrot pieniędzy Zamawiającemu, następuje po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego zwracanego towaru.
6.9. Wszelkie reklamacje związane z uszkodzeniem towaru w transporcie należy zgłaszać w dniu odbioru przesyłki. Obowiązkiem zamawiającego jest sprawdzić w obecności kuriera jakość i kompletność dostawy. Sprawdzenie przesyłki następuje dopiero po podpisaniu listu przewozowego lub w przypadku przesyłek pobraniowych, po uiszczeniu kurierowi pełnej kwoty za dostarczoną przesyłkę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody na druku firmowym firmy kurierskiej i zgłosić ten fakt do Sklepu. Zaniechanie tej czynności może spowodować utratę prawa do reklamacji związanej ze szkodami transportowymi zgodnie z artykułem 545 §2 Kodeksu Cywilnego.

§7. Gwarancja

7.1. Sklep allgastro.pl udziela od 12 do 24 miesięcy gwarancji jakości na produkty zakupione za pośrednictwem strony internetowej allgastro.pl zgodnie  z warunkami podanymi w niniejszej gwarancji.
7.2. Warunkiem zrealizowania przez Zamawiającego uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest dostarczenie do Sklepu:

      a) ważnego dowodu zakupu (faktura VAT)

      b) wadliwego produktu

7.3. Zamawiający dostarczając produkt do Sklepu zobowiązany jest zapewnić odpowiednie opakowanie produktu. Wszelkiego rodzaju negatywne skutki niewykonania bądź wadliwego wykonania obowiązku, o którym mowa wyżej a w szczególności zniszczenie lub uszkodzenie produktu obciążają Zamawiającego.
7.4. Dostarczony do Sklepu produkt musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym. Produkt o wadze powyżej 15 kilogramów dostarczany jest do Sklepu na koszt Gwaranta, a w pozostałych wypadkach na koszt Zamawiającego.
7.5. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Sklep w terminie 14 dni roboczych liczonych od daty dostarczenia produktu do Sklepu na zasadach wskazanych w gwarancji. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych, termin naprawy może ulec zmianie na czas określony przez Sklep.
7.6. Za naprawę gwarancyjną uważa się tylko i wyłącznie naprawę wadliwego produktu dokonaną w okresie, o którym mowa w pkt.56 i na warunkach określonych w niniejszej gwarancji. W szczególności nie stanowią napraw gwarancyjnych konserwacje, okresowe przeglądy, regulacje, sprawdzenia działania oraz czyszczenie produktu.
7.7. Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany produktu na nowy, jeżeli Sklep stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Sklep dokona wymiany produktu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania wadliwego produktu. Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Zamawiającego elementów oraz koszt ich wymiany. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych, termin naprawy może ulec zmianie o czas określony przez Sklep.
7.8. Jeżeli wymiana produktu na nowy, zgodnie z pkt. 58, jest niemożliwa, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty ujawnionej na dowodzie zakupu.
7.9. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.
7.10 Gwarancją nie są objęte produkty z uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi, chemicznymi i elektrycznymi nie powstałymi z winy Sklepu, a w szczególności:

a) powstałymi podczas transportu i przeładunku

b) spowodowanymi niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem produktu

c) powstałymi na skutek stosowania produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, przeznaczeniem lub przepisami bezpieczeństwa

d) spowodowanymi dokonaniem napraw, przeróbek, zmian lub dostrojeń lub innym działaniem przez osoby trzecie

e) powstałymi na skutek normalnego zużycia eksploatacyjnego części (np. uszczelek, powierzchni desek polietylenowych, ostrzonych części noży itp.)

7.11. Wszelkie wadliwe produkty lub części, które wymieniono stają się własnością Sklepu. 

§8. Zwrot towaru

8.1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „ O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności ze szkodą wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Konsument (osoba fizyczna) ma prawo do odstąpienia na piśmie od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od zawarcia umowy bez podania przyczyny. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku towarów wykonywanych ściśle na zamówienie Zamawiającego oraz nie obejmuje przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.
8.2. W razie odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zawarcia umowy, do zwrotu towaru na adres każdorazowo wskazany przez Sklep. Zasady zwrotu towaru podlegają uzgodnieniu z pracownikiem Sklepu. Zwrot towaru odbywa się na koszt Zamawiającego.
8.3. Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu towaru pełnowartościowego, nie noszącego śladów eksploatacji.
8.4. Do zwracanego towaru należy dołączyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z zakupu oraz  fakturę VAT świadczącą o zakupie produktu
8.5. Zwrot pieniędzy Zamawiającemu za odesłany towar następuje niezwłocznie po sprawdzeniu jego stanu technicznego oraz po otrzymaniu podpisanej przez Zamawiającego kopii faktury korygującej bądź pocztowego dokumentu potwierdzenia odbioru tej faktury, na konto wskazane przez Zamawiającego.
8.6. Zamawiający, który nie jest Konsumentem- podmiot gospodarczy, może od zamówienia odstąpić wyłącznie za zgodą Sklepu. W tym przypadku Zamawiający zostaje obciążony odstępnym w wysokości 10% wartości zwracanego towaru.

§9. Postanowienia końcowe

9.1. Wszelkie informacje dotyczące produktów pochodzą z materiałów producentów ogólnie dostępnych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów i niezgodności w umieszczonych w sklepie internetowym allgastro.pl zdjęciach, cenach i opisach technicznych towarów, które mogą być wynikiem możliwością wprowadzania przez producentów zmian konstrukcyjnych wpływających na polepszenie jakości i funkcjonalności towarów oraz innych przyczyn.
9.2. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
9.3. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna - sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd działający w miejscu działalności sprzedającego - to jest w Łowiczu.
9.4. Wszystkie skargi, uwagi, pytania, propozycje i pochwały prosimy kierować na adres: biuro@allgastro.pl
9.5. Wszystkie uaktualnienia i zmiany regulaminu będą umieszczane na stronie sklepu internetowego allgastro.pl